КОНТАКТ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Стојкова Каневче Јана

Телефон: + 389 (0) 2 24 62 412
Факс: + 389 (0) 2 24 62 622

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

 Марко Андонов

Телефон: + 389 (0) 2 24 62 412
Факс: + 389 (0) 2 24 62 622
E – mail: rk@radekoncar-ad.com.mk

АКЦИОНЕРСТВО

Теодоров Александар

Мобилен: + 389 (0) 70 219 056
E – mail: a.teodorov@radekoncar-ad.com.mk