АКЦИИ

Податоци за акции

ISIN: MKRADE 101010

Назив на емисијата: РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА ОБИЧНИ

Издавач: Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема – РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА

ИБ на правно лице: 04053222

Вид: Обични акции

Номинална вредност по ХВ: 20 EUR

Вкупен број на ХВ: 206230

Вкупен номинален капитал: 4.124.600 EUR

Овластено лице за контакт со инвеститори:
Лазаревски Татјана Мобилен
+389 70 319 528
t.lazarevski@radekoncar-ad.com.mk