ЗА НАС

АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје - Корпоративна структура

АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје има едностепен систем на управување, преку Одборот на директори составен од пет члена и тоа : еден Извршен директор и четири неизвршни членови.

Одбор на директори

Јана Стојкова Каневче
Претседател на Одборот на директори (неизвршен член)
Татјана Лазаревски

Извршен директор

 
Корина Киријас Џалева

Неизвршен член
 
Горан Јанчиќ

Неизвршен член


 
Татјана Вељковиќ

Неизвршен член