ЗА НАС

АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје - Корпоративна структура

АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје има едностепен систем на управување, преку Одборот на директори составен од пет члена и тоа : еден Извршен директор и четири неизвршни членови.

Одбор на директори

Лазаревски Татјана

Извршен директор
Доновски Ѓорѓи

Претседател на Одборот на директори


 
Киријас Џалева Корина

Неизвршен член
 
Марковски Горан

Неизвршен член


 
Кочмановски Мартин

Неизвршен член