ЗА НАС

АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје - Корпоративна структура

АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје има едностепен систем на управување, преку Одборот на директори составен од пет члена и тоа : еден Извршен директор и четири неизвршни членови.

Одбор на директори

Јана Стојкова Каневче
Претседател на Одборот на директори (неизвршен член)
проф. д-р Марко Андонов

Извршен директор

 
Корина Киријас Џалева

Неизвршен член
 
Горан Јанчиќ

Неизвршен член


 
проф. д-р Горан Коевски

Неизвршен член