СОБРАНИЕ 10.05.2024
Врз основа на член 383, член 385 и член 387 став 3 од Законот за трговските друштва како и член 62 и 63 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, со седиште на Булевар 3-та Македонска бригада бб, Одборот на директори на Акционерското друштво објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за одржување на Собрание на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје
 
Собрание на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, ќе се одржи на ден 10.05.2024 година (петок), со почеток во 10,00 часот на отворено, на паркингот пред Управната зграда на Раде Кончар-Скопје, на Бул. Трета Македонска бригада бб - Скопје со следниот:

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ
1. Отварање на Собранието
2. Избор на претседавач на Собранието
3. Одредување на записничар - Нотар
4. Избор на тричлена верификациона комисија и бројач на гласови
5. Извештај на верификационата комисија

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1.Усвојување на Одлука за измени и дополнувања на Статутот на АД Раде Кончар - Апаратна Техника Скопје.
- Предлог - Одлука за измена и дополнување на Статутот на АД Раде Кончар - Апаратна Техника - Скопје
 
2.Усвојување на Одлука за одобрување купопродажба на недвижен имот опишан во ИЛ 58529 за КО Кисела Вода 2 на КП 1851/16, сопственост на РАДЕ КОНЧАР ЗАЕДНИЧКИ ДЕЈНОСТИ ДОО Скопје.
- Одлука за одобрување на купопродажба на недвижен имот
- Материјали за Т.2 од дневниот ред
Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, должен е да го пријави своето учество , најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести акционерското друштво по писмен пат  веднаш или најдоцна 2(два) дена пред одржување на закажаната седница за да може благовремено и точно да се евидентира. Акционер кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно  ќе се смета дека не го дал полномошното. Податоци за начинот на овластување и испраќање на известувањата за полномошната  и објаснување за начинот на гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на акционерското друштво 
Напомена: Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва (Сл.Весник на РМ бр.248/2018 од 31.12.2018 година) се воведува обврска за полномошникот задолжително да ја извести Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за намерата и причините за давањето на полномошната од повеќе акционери , во рок од 5(пет) работни дена пред одржување на Собранието на акционери, на начин утврден во Правилникот за критериумите за утврдување на заедничко дејствување согласно Законот за преземање на акционерските друштва (Службен Весник на Република Северна Македонија бр.53/19 од 11.03.2019 година).
Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на друштвото и Законот за трговските друштва.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат согласно Законот за трговските друштва да достават предлози за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собранието и/или да предложат одлуки за усвојување во рок од 8(осум) дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седницата на собранието.

Подетални информации за постапката за предлагање точки на дневен ред, поставување прашања односно предлагање одлуки може да се најдат на официјалната интернет страница на акционерското друштво www.radekoncar-ad.com.mk.
На акционерите и на полномошниците на акционери им се овозможува своето право на глас на Собранието поради спреченост за присуство , да го остварат со коресподенција согласно чл.400-а од Законот за трговските друштва, пред денот на одржување на Собранието. Гласањето со коресподенција ќе се врши на начин опишан во Информацијата во врска со гласање со коресподенција, достапна на официјалната интернет страна на Друштвото.

Материјалите за собранието , од денот на објавување на овој повик, ќе им бидат достапни на акционерите на интернет страницата на друштвото www.radekoncar-ad.com.mk, како и во Архивата лоцирана во кругот на друштвото секој работен ден од 10,00 до 13,00 часот
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Јана Стојкова Каневче, Претседател