Актуелно

Информации за инвеститори и овластено лице за контакт со инвеститори

ISIN: MKRADE101010

Назив на емисијата: РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА ОБИЧНИ

Издавач: АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОИЗВОДИ И ОПРЕМА "РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА"
Вид: Обични акции
Номинална вредност по ХВ: 20 EUR
Вкупен број на ХВ: 206.230
Вкупен номинален капитал: 4.124.600 EUR

Овластено лице за контакт со инвеститори :
Лазаревски Татјана Мобилен
Телефон : 070 319 528
E – mail : t.lazarevski@radekoncar-ad.com.mk